Tietosuoja

Päivitetty 13.6.2022


Tiivistelmä Kansan Uutisten tietosuojalausekkeesta:

Rekisterin pitäjä
Kansan Uutiset Oy, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki, puh. 09 759 601

Yhteyshenkilö: Johan Alén, puh. 09 759 601

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietoja koskevia asetuksia ja lainsäädäntöä.

Käsittelemämme tiedot ovat joko käyttäjän antamia tai verkkopalveluiden käytössä havainnoituja. Tilaajarekisterissämme olevat tiedot perustuvat rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja käytämme niitä palveluiden toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakasviestintään. Asiakkailta kerättyjä tietoja käytetään myös tuotekehitykseen, verkon kävijäseurantaan ja osuvamman mainonnan näyttämiseen.

Rekisterissämme olevat tiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Tiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Tietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Kansan Uutiset ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle, mutta sen käyttämät kumppanit saattavat näin tehdä. Silloin huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Olemme keränneet tämän dokumentin loppuun yhteistyökumppaniemme ohje- ja yksityisyyslausekesivustot.

Tietosuojalauseke sisältää: Millaisia tietoja minusta kerätään tilaajarekisteriin?

Kansan Uutisten asiakkaista kerätään tieto tilatusta palvelusta/tuotteesta ja tilatun palvelun toimittamiseen ja laskuttamiseen liittyvät tiedot: nimi ja postiosoite, lisäksi aina kun mahdollista sähköposti ja puhelinnumero. Niiltä tilaajilta, joiden tilausmaksusta osan maksaa ammattiliitto tai ammattiosasto, kerätään myös henkilötunnus jäsentietojen tarkistusta varten. E-lasku- tai suoralaskuvaihtoehdon valinneiden tilitiedot kerätään laskujen lähettämistä varten.

Millaisia tietoja minusta kerätään uutiskirjerekisteriin?

Sähköpostitse toimitettavien uutiskirjeiden tilaajista talletetaan sähköpostiosoite, nimi (tieto on vapaaehtoinen), tieto tilatuista uutiskirjeistä, tieto mahdollisesta markkinointiluvasta sekä uutiskirjeiden vastaanottamista koskevaa käyttäjäkohtaista analytiikkaa, jota ei ole anonymisoitu. Tietoja hallinnoidaan Kansan Uutisten verkkosivustolla MailPoet-ohjelmassa. Tiedot voivat sijaita MailPoet-ohjelman valmistajan Wysija SARL:n (Ranska) pilvipalvelussa tai niitä voidaan kerätä sen avulla. Uutiskirjeet postitetaan Kansan Uutisten palvelimilta tai ne voidaan postittaa yhteistyökumppanin kuten Wysija SARL:n palvelimelta.

Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Pääasiassa tietoja kerätään tilaajien itse antamina, mutta niitä voidaan myös hankkia ulkopuolisista lähteistä, jotka mainitaan rekisteröidylle mahdollisesti lähetettävissä viesteissä.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Tietoja kerätään tilaajilta oikeutettuun etuun perustuen eli voidaksemme toimittaa ne palvelut, joita rekisteröity on meiltä tilannut, asiakassuhteen hoitamiseen, tuotekehitykseen, verkon kävijäseurantaan ja mahdollisimman osuvan mainonnan näyttämiseen.

Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?

Rekisteröityjen tietoja säilytetään asianmukaisesti suojatuissa asiakkuudenhallintajärjestelmissä, joihin pääsy on salasanoin varmistettu ja joita käsittelevät vain ne henkilöt, joiden pitää työnsä takia niitä käsitellä.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tilaustietoja säilytetään 48 kk tilauksen päättymisen jälkeen, laskutustietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta + kuluva vuosi. Verkkokaupan tilaustietoja säilytetään toistaiseksi.

Kuka käsittelee henkilötietojani?
Tietoja pääsevät näkemään ja käsittelemään vain asiakaspalvelun avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

Mitä tietoja minusta kerätään Kansan Uutisten verkkosivuilla käydessäni?

Kävijäseurannan työkaluna käytämme Google Analyticsia. Mittaus toteutetaan sivulla olevalla JavaScript-koodilla, joka voi asettaa evästeitä. Lisäksi seuraamme joissakin kampanjoissa selaimen osoiterivillä välitettäviä niin sanottuja UTM-parametreja, joilla pyritään saamaan tietoa esimerkiksi tietyn markkinointikampanjan vaikuttavuudesta.

Google Analyticsin keräämää dataa säilytetään 14 kuukautta, ja käyttäjien IP-osoitteet on anonymisoitu.

Miten sosiaalisen median jako- ja seurantatietoja kerätään?
Sosiaalisen median käyttäjien yleisen käyttömukavuuden parantamiseksi pidämme verkkosivustollamme keskeisten palveluiden ns. tykkäys- tai jakotoiminnallisuuksia ja listaamme tietoja näiden toimintojen artikkelikohtaisista yhteismääristä lukuarvolla. Emme talleta tietoja tällaisten muiden palveluiden käyttäjistä.

Kerätäänkö Kansan Uutisten sivuilla olevien mainoksien kautta tietoja minusta?
Kansan Uutisten verkkosivuilla olevat mainokset välitetään Googlen tuottaman Ad Manager -mainoshallintajärjestelmän välityksellä. Mainoksia välittävät sivuillemme Adform ja Google AdSense verkostoineen. Mainostajat voivat itsenäisesti asettaa evästeitä ja kerätä tietoja käyttäjistä.

Mitä muuta kolmansien osapuolien materiaalia Kansan Uutisten sivuilla voi olla?
Kertoaksemme lukijoillemme asioista voimme käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia sisältöjä ns. upotettuina sivustollemme. Tällöin esimerkiksi video- tai äänitallenne tai sosiaalisen median päivitys näyttää olevan verkkosivullamme ja on suoraan koettavissa siirtymättä toisaalla. Tällaiset upotukset mahdollistavat kolmannelle osapuolelle tiedon keräämisen. Käytämme yleisesti tunnettujen ja eurooppalaiseen tietosuojaan mukautuneiden kumppanien upotettavia sisältöjä.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muuten kuin tilatun palvelun toteuttamiseksi ja/tai laskuttamiseksi, käytännössä siis painotalolle osoitteistamista varten ja lehtiedun kyseessä ollessa ammattiliitoille ja/tai ammattiosastoille jäsenyyden tarkistamiseksi. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Voimme luovuttaa mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainostajat eivät saa yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin ilman käyttäjän suostumusta.

Miten henkilötietoni suojataan?
Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Rekisteröidyn oikeus tarkastaa itseä koskevat tiedot
Asiakkaalla on tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, sekä oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää eikä tilattuja tuotteita koskevaa viestintää. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen: Kansan Uutiset Oy, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki tai sähköpostitse asiakaspalvelu@ku.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää lisätietoa henkilöllisyyden vahvistamiseksi, jos on perusteltu syy epäillä pyynnön esittäneen henkilöllisyyttä. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoa pyyntö koskee. Pyyntöön on reagoitava kuukauden kuluessa (määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos pyyntö on monimutkainen tai pyyntöjä on paljon). Tiedot annetaan kirjallisesti, ja jos pyyntö esitetään sähköisesti, tiedot annetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tarkistus on maksuton.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan häntä koskevat henkilötiedot poistaa rekisteristä, jos henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon käsittely on perustunut tai rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä.

Tietojen siirto Euroopan unionin ulkopuolelle
Suosimme datan säilyttämistä Euroopassa. Jotkut palveluntarjoajamme voivat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan https://www.privacyshield.gov/list , jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
Rekisteröidyn oikeuksia koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä sähköpostitse: tilaukset@kansanuutiset.fi, kirjeitse: Kansan Uutiset Oy, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki.

Yhteistyökumppaniemme yksityisyyslausekkeita ja ohjeita
Adform https://site.adform.com/privacy-center/overview/ ja https://site.adform.com/privacy/adchoices/ (verkon mainonta)
ComScore https://www.comscore.com/GDPR#gdpr_supplemental_privacy_policy (verkon kävijäseuranta)
Facebook https://www.facebook.com/business/gdpr (sosiaalinen media)
Google https://policies.google.com/privacy/update?hl=fi&gl=fi ja https://privacy.google.com/businesses/compliance/ ja https://www.google.com/settings/ads (useita palveluita)
MailPoet https://www.mailpoet.com/privacy-notice/ (uutiskirje)
Twitter https://gdpr.twitter.com/ (sosiaalinen media)

Evästeiden poistaminen
Keräämme tähän ohjeita evästeiden poistamiseen.
Your Online Choices -sivusto kertoo suomeksi selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta http://www.youronlinechoices.com/fi/
Evästeiden poistaminen Chrome-selaimesta https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi
Evästeiden poistaminen Edge-selaimesta https://support.microsoft.com/fi-fi/help/4027947/windows-delete-cookies
Evästeiden poistaminen Firefox-selaimesta https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-verkkosivujen-tietokoneellesi-tallentamia

Tervetuloa takaisin!

Kirjaudu sisään tilillesi:

Käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi. Palauta salasanasi klikkaamalla tästä.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Vastaamme mahdollisimman pian.

Salasanan palauttaminen

Syötä käyttäjänimesi tai sähköpostiosoitteesi salasanan palauttamista varten.